top of page
button-start-actie-geef-blauw.png
STEUN ONS

Wij werken geheel op vrijwillige basis en kunnen uw hulp gebruiken voor het aanschaffen van benodigde materialen tijdens een inzet en/of training. Steun ons met een financiële bijdrage. Geef gemakkelijk, veilig en snel via geef.nl. Uw steun wordt zeer op prijs gesteld!

anbi-logo.jpg
Algemeen Nut Beoogde Instelling

Reddingshonden Z.O.N. is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat een gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kan worden afgetrokken. Ons RSIN / fiscaal nummer bij de Belastingdienst is 821806683

Uw gift / financiële bijdrage is fiscaal aftrekbaar!
ACTIVITEITEN ZON

 

Het beleid en de activiteiten van RHV ZON hebben zich sinds eind 2017 gewijzigd nadat er een intensieve samenwerking met de Landelijke Eenheid, afdeling Speur- en Specialistische Dieren van de Politie Nederland, én met de SIN (Stichting Inzet reddingshond Nederland) is ontstaan. De intentie van de Politie om met gecertificeerde reddingshondenteams met erkende diploma’s te gaan  werken gaf RHV ZON de kans om hun opgeleide reddingshonden in te gaan zetten voor daadwerkelijke vermissingen in Nederland.
                               

BELEID

De reddingshonden van RHV ZON worden opgeleid in het zoeken naar vermiste personen in verschillende situaties, in puingebieden (aardbeving, ingestorte gebouwen) als ook in vlaktegebieden (bos,hei,duinen).

Het kwaliteitsniveau van de hondenteams wordt getoetst tijdens (inter)nationale IRO examens/wedstrijden volgens de reglementen van de IRO of het inzetexamen van de SIN (Stichting Inzet reddingshond Nederland). Met het behalen van een IRO-B examen of een SIN inzetexamen is het hondenteam volgens de Landelijke Eenheid daadwerkelijk inzetbaar voor samenwerking tijdens inzetten in Nederland.

 

Inzetten worden verdeeld in urgent en niet-urgent.

 • Urgente vermissingen worden gecoördineerd door de Landelijke Eenheid, afdeling Speur- en Specialistische Dieren van de Politie Nederland, die hun vraag naar burger-reddingshonden tijdens een urgente vermissing neerlegt bij de Stichting Inzet reddingshond Nederland (SIN). Via de SIN worden gecertificeerde hondenteams en buddy’s van RHV ZON opgeroepen en ingezet.

 • Niet-urgente vermissingen die rechtstreeks bij RHV ZON of een andere reddingshondengroep binnenkomen worden doorgezet naar de SIN, die vervolgens de aangesloten reddingshondengroepen, waaronder RHV ZON, oproept en de inzet coördineert.

DOELSTELLINGEN

Het doel van de Reddingshondenvereniging Zuid Oost Nederland is om honden en de hondengeleiders op te leiden tot volwaardige teams om te kunnen zoeken naar vermiste personen tijdens inzetten. Om dit doel te bereiken wordt intensief met de honden getraind, doen hondenteams mee met IRO en SIN examens/wedstrijden waar zij gekeurd worden door onafhankelijk keurmeesters en worden workshops/ seminars gevolgd in binnen- en buitenland.

De vereniging heeft geen winstoogmerk en alle trainingen, examens, inzetten gebeuren op vrijwillige basis en op eigen kosten.

ACTIVITEITEN

 • De trainingen vinden twee keer per week plaats op diverse zoeklocaties en op het vaste trainingsveld. Op de zoeklocaties beoefenen de honden en geleiders in verschillende omstandigheden (zowel puin als bos/vlakte) hun zoekwerk met focus op motivatie, uithoudingsvermogen en verwijzing. In groepsoverleg worden steeds nieuwe uitdagingen gevonden ter verbetering.
  Op het vaste trainingsveld wordt wekelijks gewerkt aan de algemene gehoorzaam-heid en behendigheid van de honden.

 • RHV ZON neemt deel aan workshops en seminars in binnen- en buitenland.

 • RHV ZON streeft ernaar om jaarlijks een seminar of workshop te organiseren om kennis en kwaliteit te verhogen voor zichzelf en voor overige deelnemende hondenteams.

 • RHV ZON leden gaan jaarlijks naar het buitenland om intensieve (IRO) trainings-weekenden of trainingsweken te volgen.

 • Het kwaliteitsniveau en kwaliteitsbehoud van de hondenteams wordt getoetst tijdens (inter)nationale IRO examens/wedstrijden volgens de reglementen van de IRO of het inzetexamen van de SIN (Stichting Inzet reddingshond Nederland).

 • Via website en sociale media (Facebook) wil RHV ZON zoveel mogelijk delen wat haar activiteiten zijn. De nieuwsberichten zijn zeer divers en te vinden op:
  https://www.reddingshonden-zon.nl/nieuws en op https://www.facebook.com/RHVZON.

 • De vereniging houdt jaarlijks een Algemene Ledenvergadering en het bestuur houdt minimaal 2x per jaar een bestuursvergadering.

STRATEGIE

Wij hopen als ANBI een sponsorwerving op te kunnen zetten voor uitbreiding van benodigde materialen tijdens de inzetten, zoals GPS tracking systemen, communicatiesystemen, functionele kleding en benodigde functionele materialen.

De ANBI aanvraag is gedaan in juli 2019.

ALGEMENE GEGEVENS

De Reddingshondenvereniging Zuid Oost Nederland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09214488. RSIN 821806683.
Het bestuur bestaat uit een voorzitter (Gerdy Daamen), secretaris/penningmeester (Brigitte Versterre) en algemeen bestuurslid (Roy van Wezel).
De bestuursleden doen hun werk onbezoldigd.
De leden van de vereniging zijn vrijwilligers en ontvangen geen vrijwilligersvergoeding.

Contactadres:
Hendriksweg 12

5453 JB  Langenboom

Mob. 06-29128303

 

Website: https://www.reddingshonden-zon.nl
Email: info@reddingshonden-zon.nl

 

Bankgegevens:
IBAN  NL95 INGB 0004 9122 33

 

FINANCIEEL

Tijdens de jaarlijkse ALV wordt het financieel verslag van het afgelopen jaar (t/m vergaderdatum) en de begroting voor het volgend jaar besproken en vastgesteld.

Download hier het financiële verslag 1-1-2017 t/m 5-5-2018

Download hier het financiële verslag 6-5-2018 t/m 23-1-2019

bottom of page